Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form
Serwis informacji HR
 • 07 kwietnia 2015r. Elastyczne formy zatrudnienia

  Elastyczne formy zatrudnienia wykorzystywane na rynku pracy charakteryzują się:

  • elastycznością zatrudnienia – dają pracodawcy możliwość dopasowania wielkości i struktury zatrudnienia do zmieniającego się zapotrzebowania na pracowników w firmie

  • elastycznością czasu pracy – możliwość zastosowania różnych form organizacji czasu pracy

  • elastycznością miejsca pracy – swoboda w doborze miejsca świadczenia pracy

  • elastycznością praktyczną – pracownicy maja możliwość realizacji różnych zadań i pełnienia różnych funkcji w firmie

  • elastycznością ekonomiczną – różnicowanie wynagrodzeń

  Firmy zajmujące się profesjonalnym doradztwem HR proponują tego typu rozwiązania swoim klientom działając jako agencja pracy tymczasowej. Jedną z najpopularniejszych elastycznych form zatrudnienia jest praca tymczasowa, przyjmująca niekiedy formę leasingu pracowniczego. Taki rodzaj zatrudnienia różni się od zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kilkoma istotnymi kwestiami:

  • umowa jest zawierana na czas określony, na czas wykonaniem określonego zadania

  • cechy pracy niestałej

  • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

  • dowolna regularność wykonywania pracy

  • uzgodnione między stronami miejsce pracy

  • odejście od podporządkowania pracowników pracodawcy

  W modelu zatrudnienia, jakim jest leasing pracowniczy występują trzy podmioty: osoba podlegająca leasingowi pracowniczemu (pracownik tymczasowy), agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca-użytkownik. Agencja pracy tymczasowej (zazwyczaj firma doradztwa personalnego) zajmuje się rekrutacją, selekcją oraz zatrudnieniem odpowiednich osób na dane stanowiska. To ona również jest odpowiedzialna za podpisanie umowy na czas określony z najmowanym pracownikiem. Pracodawcą-użytkownikiem jest natomiast podmiot, który leasingowanemu pracownikowi zleca zadania oraz kontroluje ich wykonanie. Ogólnie rzecz biorąc, agencja pracy tymczasowej jest pośrednikiem sprawczym między pracodawcą-użytkowym, a najmowanym pracownikiem. W swojej roli odpowiada za warunki oraz wykonanie współpracy między leasingowanym pracownikiem a pracodawcą-użytkownikiem.

  System ten oferuje konkretne zalety, przede wszystkim dla pracodawców:

  • ograniczenie kosztów rekrutacji i selekcji, publikacji ogłoszeń z ofertami pracy, sprawdzania kwalifikacji kandydatów

  • obowiązki kadrowo-płacowe spoczywają na agencji pracy tymczasowej

  • krótki okres wypowiedzenia umowy z pracownikiem: 3 lub 7 dni

  • brak zastosowania przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (lub odpraw)

  • umowa zawarta z kobietą w ciąży, nie zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu

  • zawarcie umowy na czas określony przez agencje pracy tymczasowej nie powoduje przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony

  • pracownik tymczasowy nabywa prawo do max. 24 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym (prawo do 2 dni po 30 dniach pracy)

  • pracownik ma wysoką wydajność i motywację do pracy - jego celem jest zdobycie pracy na stałe w firmie pracodawcy-użytkownika

  Elastyczne formy zatrudnienia posiadają jednak również swoje ograniczenia, które wiążą agencje pracy tymczasowej oraz pracodawcę-użytkownika:

  • ograniczenie czasu zatrudnienia pracowników tymczasowych - 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy (wyjątek stanowi umowa na zastępstwo - 36 miesięcy)

  • osobie pracującej na podstawie leasingu pracowniczego nie można powierzyć pracy szczególnie niebezpiecznej

  • pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć pracy na stanowisku, na którym w okresie 3 miesięcy poprzedzających zatrudnienie zwolniono pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników

  • nie można czasowo powierzyć pracownikowi tymczasowemu wykonywania innej pracy niż określona w umowie, ani powierzyć mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu

  • pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku

MARKI NALEŻĄCE DO IOS S.A.
Kliknij na logotyp aby przejść na www wybranej spółki
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS