Chcesz otrzymać naszą ofertę?

form
Serwis informacji HR
 • 07 kwietnia 2015r. Elastyczne formy zatrudnienia

  Elastyczne formy zatrudnienia wykorzystywane na rynku pracy charakteryzują się:

  • elastycznością zatrudnienia – dają pracodawcy możliwość dopasowania wielkości i struktury zatrudnienia do zmieniającego się zapotrzebowania na pracowników w firmie

  • elastycznością czasu pracy – możliwość zastosowania różnych form organizacji czasu pracy

  • elastycznością miejsca pracy – swoboda w doborze miejsca świadczenia pracy

  • elastycznością praktyczną – pracownicy maja możliwość realizacji różnych zadań i pełnienia różnych funkcji w firmie

  • elastycznością ekonomiczną – różnicowanie wynagrodzeń

  Firmy zajmujące się profesjonalnym doradztwem HR proponują tego typu rozwiązania swoim klientom działając jako agencja pracy tymczasowej. Jedną z najpopularniejszych elastycznych form zatrudnienia jest praca tymczasowa, przyjmująca niekiedy formę leasingu pracowniczego. Taki rodzaj zatrudnienia różni się od zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kilkoma istotnymi kwestiami:

  • umowa jest zawierana na czas określony, na czas wykonaniem określonego zadania

  • cechy pracy niestałej

  • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy

  • dowolna regularność wykonywania pracy

  • uzgodnione między stronami miejsce pracy

  • odejście od podporządkowania pracowników pracodawcy

  W modelu zatrudnienia, jakim jest leasing pracowniczy występują trzy podmioty: osoba podlegająca leasingowi pracowniczemu (pracownik tymczasowy), agencja pracy tymczasowej oraz pracodawca-użytkownik. Agencja pracy tymczasowej (zazwyczaj firma doradztwa personalnego) zajmuje się rekrutacją, selekcją oraz zatrudnieniem odpowiednich osób na dane stanowiska. To ona również jest odpowiedzialna za podpisanie umowy na czas określony z najmowanym pracownikiem. Pracodawcą-użytkownikiem jest natomiast podmiot, który leasingowanemu pracownikowi zleca zadania oraz kontroluje ich wykonanie. Ogólnie rzecz biorąc, agencja pracy tymczasowej jest pośrednikiem sprawczym między pracodawcą-użytkowym, a najmowanym pracownikiem. W swojej roli odpowiada za warunki oraz wykonanie współpracy między leasingowanym pracownikiem a pracodawcą-użytkownikiem.

  System ten oferuje konkretne zalety, przede wszystkim dla pracodawców:

  • ograniczenie kosztów rekrutacji i selekcji, publikacji ogłoszeń z ofertami pracy, sprawdzania kwalifikacji kandydatów

  • obowiązki kadrowo-płacowe spoczywają na agencji pracy tymczasowej

  • krótki okres wypowiedzenia umowy z pracownikiem: 3 lub 7 dni

  • brak zastosowania przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (lub odpraw)

  • umowa zawarta z kobietą w ciąży, nie zostanie automatycznie przedłużona do dnia porodu

  • zawarcie umowy na czas określony przez agencje pracy tymczasowej nie powoduje przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony

  • pracownik tymczasowy nabywa prawo do max. 24 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym (prawo do 2 dni po 30 dniach pracy)

  • pracownik ma wysoką wydajność i motywację do pracy - jego celem jest zdobycie pracy na stałe w firmie pracodawcy-użytkownika

  Elastyczne formy zatrudnienia posiadają jednak również swoje ograniczenia, które wiążą agencje pracy tymczasowej oraz pracodawcę-użytkownika:

  • ograniczenie czasu zatrudnienia pracowników tymczasowych - 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy (wyjątek stanowi umowa na zastępstwo - 36 miesięcy)

  • osobie pracującej na podstawie leasingu pracowniczego nie można powierzyć pracy szczególnie niebezpiecznej

  • pracownikowi tymczasowemu nie można powierzyć pracy na stanowisku, na którym w okresie 3 miesięcy poprzedzających zatrudnienie zwolniono pracownika z przyczyn niedotyczących pracowników

  • nie można czasowo powierzyć pracownikowi tymczasowemu wykonywania innej pracy niż określona w umowie, ani powierzyć mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu

  • pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku

Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS