Korekty dokumentacji ZUS

Korekty dokumentacji ZUS

W ramach oferowanych przez nas usług wykonujemy korekty ZUS, czyli porządkujemy dokumentację ubezpieczeniową  związaną z naliczaniem i odprowadzaniem składek za ubezpieczonych pracowników.

Wszyscy płatnicy składek powinni sprawdzić, czy dane widniejące w raportach miesięcznych przekazywanych do ZUS są poprawne. Jeśli zostały wykazane nieprawidłowości, płatnik ma obowiązek złożyć zestawy dokumentów korygujących.

W ramach korekty ZUS przeprowadzimy analizę i weryfikację dokumentów, a w razie potrzeby ich aktualizację. Korygujemy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zajmujemy się sporządzeniem poprawnych dokumentów rozliczeniowych  ZUS.